O CPDZ

Centrum péče o duševní zdraví  (CPDZ )

 • je nezdravotnické zařízení denních aktivit  provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením  Královéhradeckého  kraje
 • poskytuje sociálně aktivizační služby osobám s chronickým duševním onemocněním, které chtějí aktivně využít volný čas, pracovat na sobě,  žít podle svých představ a možností 
 • vzniklo v roce 1999 díky podpoře Psychiatrické kliniky v Hradci Králové. Záměrem bylo vytvoření klidného a bezpečného místa , kde se  duševně nemocní budou zabývat  podle svých možností a schopností  určitou činností,  která by je odváděla od chorobných myšlenek a představ a zároveň budou v kontaktu s ostatními lidmi
 • je založeno na dobrovolnosti. Uživatelé sami rozhodují o tom, jakým způsobem budou služby využívat 
 • na výběr mají bohatou škálu činností, které napomáhají k rozvoji nebo udržení osobních, pracovních a sociálních schopností a dovedností. Jiné vedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zkvalitnění  života a  plnohodnotnému zapojování do společnosti
 • při poskytování podpory a pomoci je sledován cíl, aby uživatel byl v budoucnu v maximálně možné míře schopen svou situaci řešit samostatně a kompetentně a nestal se pouze pasivním příjemcem služeb
 • služby jsou bezplatné díky finanční podpoře Města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje 

 

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ CPDZ

POSLÁNÍ

základním posláním je poskytovat dlouhodobou podporu osobám, které se v důsledku svého duševního onemocnění ocitly v tíživé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy. Služba napomáhá sociálnímu začleňování osob s duševním onemocněním a snaží se o předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

Centrum péče o duševní zdraví je určeno všem duševně nemocným, kteří chtějí aktivně využít volný čas, rozvíjet své pracovní a sociální  dovednosti a zároveň hledají přátelství a porozumění.

CÍL

 • podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním v možnostech žít v prostředí podle své volby, uspokojivě a co nejsamostatněji
 • přispívat ke zkvalitnění jejich života, předcházet osamělosti a napomáhat k jejich plnohodnotnému zapojování do společnosti
 • nabídnout program pro trávení volného času
 • poskytnout praktické zázemí pro zajištění základních potřeb
 • napomáhat k obnově a rozvoji schopností a dovedností potřebných pro samostatný život

CÍLOVÁ SKUPINA

služby jsou určeny pro osoby s chronickým duševním onemocněním (nutno doložit jako podmínku vstupu), které jsou starší 18 let, mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji a v důsledku svého onemocnění se ocitly v  nepříznivé sociální situaci a potřebují dlouhodobou podporu. Jsou ohroženy sociálním vyloučením a ztrátou svých schopností a dovedností.

Služby neposkytujeme lidem :

 • kteří potřebují jiný typ služby nebo vyšší rozsah podpory než služba poskytuje
 • kteří mají problémy s návykovými látkami
 • kteří mají agresivní sklony, ohrožující sebe a okolí
 • s mentálním onemocněním
 • s těžkým stupněm smyslových vad ( zrakové, sluchové a vadami řeči )

ZÁSADY

CPDZ při poskytování služeb dodržuje tyto hlavní zásady :

 • bezplatnost
 • zachování lidské důstojnosti
 • respektování individuálních potřeb a zájmů uživatele
 • podpora aktivity
 • rozvoj samostatnosti
 • vysoká kvalita a profesionalita služby 

Oznámení

Byly spuštěny nové stránky. Nyní jsou k dispozici na adrese www.cpdz.cz.


Počet návštěv:
Online: